دبیران

لیست دبیران و اساتید مشاور انجمن علمی مهندسی شیمی

 

استاد مشاور انجمن علمی

سال تحصیلی

  و نام   نام خانوادگی

دکتر سید جمال الدین پیغمبردوست

96-1395

ابراهیمی فرشچی-مهدی

 

 

 

 

 

اعضای انجمن علمی مهندسی شیمی در سال تحصیلی 96-1395

 

سال ورودی

نام خانوادگی و نام

دانشجوی دکتری95

ابراهیمی فرشچی-مهدی

کارشناسی 93

محمدیان سودمند-احمد

کارشناسی ارشد 95

موسوی-سید برهان

کارشناسی 92

کنگری-محمد

کارشناسی 92

ایرانی-علی

کارشناسی ارشد 95

دارابی نژند-بهمن

کارشناسی ارشد 95

کانی سانانی-محمد