مسئولین دانشکده

 

 

عنوان سمت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

رئیس دانشکده

دکتر سعید زینالی هریس

3158

s.zeinali@tabrizu.ac.ir

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر لیلا خازینی

3126

khazini@tabrizu.ac.ir

مدیر گروه

دکتر سید جمال الدین پیغمبردوست

2932

j.peighambardoust@tabrizu.ac.ir

 

 
برای تماس از خارج از دانشگاه پیش شماره ۳۳۳۹ را به شماره های داخلی فوق اضافه نمایید.