آزمایشگاه راکتور و کاتالیست

آزمایشگاه راکتور و کاتالیست

                         

طراحی ، بهینه سازی  ،  مدلسازی و شبیه سازی انواع کاتالیست های فرآیندهای پتروشیمی مثل
MTG , MTP , MTO  و ریفرمینگ خشک متان

طراحی ، بهینه سازی  ،  مدلسازی و شبیه سازی کاتالیست های فرایند های NOX , VOC  به روش های حرارتی و فوتوکاتالیستی
بازیافت و اکتیواسیون کاتالیست های پتروشیمی و طراحی و سنتز انواع فوتوکاتالیست 
سنتز انواع کاتالیست های زئولیتی ، ساپو ، پروسکیتی  و اسپیلنیراکتور فتوکاتالیستی


ازراکتور فتوکاتالیستی برای حذف اکسیدهای نیتروژن NOX و ترکیبات الی فرار VOC با استفاده ازمنبع نور فرابنفش یا نور خورشید استفاده می­شود. از این تجهیزات برای تحقیقات در مورد بهینه سازی فتوکاتالیست ها و فرایندهای فتوکاتالیستی استفاده می شود. تولیدات فتوکاتالیستی در مقیاس صنعتی برای برای تصفیه هوا و حفظ محیط­ زیست کاربرد دارد.

 
دستگاه کروماتوگرافی گازی


کاربرد عمومی این دستگاه برای شناسایی و جداسازی مواد فرار(حالت گازی) و تعیین غلظت آن­ها است. دستگاه کروماتوگرافی گازی در این آزمایشگاه برای جداسازی و شناسایی یک ترکیب مخلوط از گاز استفاده می­شود، که معمولاً حاصل فرآیند­های تحقیقاتی پتروشیمی در این آزمایشگاه است. محصول فرایند تمام پروژه­هایی که در زمینهVOC, MTP, MTO, MTG, NOX دراین آزمایشگاه انجام می شود به­­وسیله دستگاه GC شناسایی و آنالیز می­شوند.
 


Setup of Catalytic Reduction of NOX and VOCبا استفاده از این تجهیزات ترکیبات آلی فرار و اکسید­های مختلف نیتروژن موجود در هوا که ناشی ازسوختن سوخت­های فسیلی و هیدروکربنی است و باعث آلوده شدن محیط زیست و ایجاد باران­های اسیدی می­شود را  با استفاده از فرآیند­ کاتالیست حرارتی به نیتروژن و گازهای بی اثر تبدیل می­کنند.


 

 


MTO, MTG, MTP Setup 
این دستگاه متشکل از یک میکروپمپ، پیش گرم، کوره، راکتور و تجهیزات جداسازی­کننده حالت گاز از مایع است. در این دستگاه محصولات پس از سرد شدن و جداسازی در دستگاه GC آنالیز و اندازه گیری می­شوند.


از این تجهیزات در این آزمایشگاه برای پروژه ریفرمینگ خشک متان نیزاستفاده می­شود.


 

 کوره الکتریکی با تنظیم دمایی


این کوره به عنوان منبع حرارتی تحقیقات در زمینه واکنش­های شیمیایی مثل  MTP, MTG, MTO, NOX  VOC به کار برده می­شود. همچنین برای سنتز کاتالیزور به روش هیدروترمال و کلسیناسیون (تثبیت ساختار) و افزایش فعالیت کاتالیست استفاده می­شود. آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۲۷۳۱