دفترچه تلفن

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیکی

1

علیقلی

نیایی

 04133392417

niaei@yahoo.com 

2

علی

فرضی

 04133392420

a-farzi@tabrizu.ac.ir 

3

حسن

اقدسی نیا

 04133392931 

aghdasinia@tabrizu.ac.ir 

4

سعید

زینالی هریس

04133392597 

 s.zeinali@tabrizu.ac.ir 

5

افضل

کریمی جهندیزی

 -----

 akarimi@tabrizu.ac.ir 

6

موسی

محمدپور فرد

04133392599

mohammadpour@tabrizu.ac.ir 

7

مریم

طهماسب پور

 04133392418 

tahmasebpoor@tabrizu.ac.ir

8

سید جمال الدین

پیغمبردوست

04133392414

j.peighambardoust@tabrizu.ac.ir 

9

لیلا

خازینی

 04133392419

khazini@tabrizu.ac.ir 

10

حمید

عرفان نیا

 04133392930 

herfan@tabrizu.ac.ir 

11

مجید

احمدلوی داراب

04133393079

mahmadlouydarab@tabrizu.ac.ir 

12 مرتضی قلی زاده 04133392990 m.gholizadeh@tabrizu.ac.ir
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۳۴۰