دفترچه تلفن

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیکی

1

علیقلی

نیایی

 04133392985

niaei@yahoo.com 

2

علی

فرضی

 04133392934

a-farzi@tabrizu.ac.ir 

3

حسن

اقدسی نیا

 04133392931 

aghdasinia@tabrizu.ac.ir 

4

سعید

زینالی هریس

04133393158 

 s.zeinali@tabrizu.ac.ir 

5

افضل

کریمی جهندیزی

 04133393146 

 akarimi@tabrizu.ac.ir 

6

موسی

محمدپور فرد

04133393146

mohammadpour@tabrizu.ac.ir 

7

مریم

طهماسب پور

 04133392936 

tahmasebpoor@tabrizu.ac.ir

8

سید جمال الدین

پیغمبردوست

04133392932

j.peighambardoust@tabrizu.ac.ir 

9

لیلا

خازینی

 04133393126

khazini@tabrizu.ac.ir 

10

حمید

عرفان نیا

 04133392930 

herfan@tabrizu.ac.ir 

11

سید حسین

حسینی

04133393092

 h_hosseini@tabrizu.ac.ir