کادر اداری دانشکده

عنوان سمت

نام- نام خانوادگی

شماره داخلی

رئیس خدمات اداری و مالی و پژوهش

مهندس  عین الدین کاملی فر

3092

رئیس اداره آموزش

آقای اسمعیل محمدی

2413

کارشناس آموزش

آقای جبرئیل افشانی

2413

 مسئول کتابخانه خانم عباسپور خیابانی ---
دفتر دانشکده آقای سعید فاضلی فرد 2411
 


برای تماس از خارج از دانشگاه پیش شماره ۳۳۳۹ را به شماره های داخلی فوق اضافه نمایید..

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۷۸۰