کادر اداری دانشکده

عنوان سمت

نام- نام خانوادگی

شماره داخلی

رئیس خدمات اداری و مالی و پژوهش

مهندس  عین الدین کاملی فر

۳۰۹۲

رئیس اداره آموزش

آقای اسمعیل محمدی

۲۹۸۷

کارشناس آموزش

آقای جبرئیل افشانی

۲۹۸۷

 مسئول کتابخانه خانم عباسپور خیابانی ۳۰۸۳
دفتر دانشکده آقای سعید فاضلی فرد ۵۲۹۸
 


برای تماس از خارج از دانشگاه پیش شماره ۳۳۳۹ را به شماره های داخلی فوق اضافه نمایید..